Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η δικηγορική εταιρεία Τρούλης & Συνεργάτες αποτελεί μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη δικηγορική εταιρεία, με ειδίκευση στο δίκαιο των επιχειρήσεων.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών στους εντολείς της, έτσι ώστε να αποτελέσει «υπηρεσία μίας στάσης» (“one-stop shop”) για εταιρείες αλλά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Στην Τρούλης & Συνεργάτες γνωρίζουμε ότι η συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί ζητούμενο ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις και εμπόρους καθώς και ότι η αποσπασματική και συνεχώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια, αυξάνοντας το ρίσκο στο επιχειρείν.

Οι δικηγόροι μας εστιάζουν στις εξατομικευμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των εντολέων μας προκειμένου να παρέχουν άμεσα αποτελεσματικές και πρακτικές λύσεις. Στην Τρούλης & Συνεργάτες επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας κι εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας, διασφαλίζοντας την προληπτική νομική προστασία τους, με την εξάλειψη των νομικών κινδύνων.

Η εταιρεία μας διατηρεί ευρύ πελατολόγιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδυτικοί φορείς, start-up επιχειρήσεις, ρυθμιστικές αρχές αλλά και φυσικά πρόσωπα.

Η Τρούλης & Συνεργάτες ενεργεί για διεθνείς πελάτες, ενώ έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διασυνοριακών συναλλαγών και κανονιστικών ζητημάτων.

Πέραν τούτων, η εταιρεία ειδικεύεται στο χώρο του φορολογικού δικαίου και του οικονομικού εγκλήματος, έχοντας καλλιεργήσει εξαιρετική φήμη στα ποινικά ακροατήρια, καθώς και στη δικαστική και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN