ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Στα πλαίσια συμμόρφωσης της Ελλάδας με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (General Data Protection Regulation), ο οποίος τίθεται σε άμεση εφαρμογή την 25 Μαΐου 2018, η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Δικηγορική Εταιρεία «Τρούλης και Συνεργάτες», μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας καθώς και πως χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η Δικηγορική μας Εταιρεία συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, αποθηκεύει και συσχετίζει δεδομένα σε οργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση στο νομικό σας πρόβλημα. Ορισμένα από τα δεδομένα αυτά παρέχονται άμεσα από εσάς και άλλα από τη δραστηριοποίησή μας για λογαριασμό σας ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, κατόπιν ρητής συγκατάθεσή σας, την οποία βέβαια έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να διεκπεραιώνουμε τις νομικές σας εντολές, να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των υποθέσεών σας, ενώ ουδέποτε χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, των συνομιλιών, τα έγγραφα ή άλλα προσωπικά σας αρχεία για σκοπούς πέραν της ρητής και συγκεκριμένης εντολής σας.

Γιατί μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με την συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται, για τον χειρισμό των νομικών σας υποθέσεων στα όρια της εντολής μας.

Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή ανακαλώντας την εντολή που μας έχετε δώσει.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN