ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Τρούλης & Συνεργάτες παρέχει συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες σε ναυτιλιακές και εμπορικές επιχειρήσεις για ζητήματα διεθνούς εμπορίου, συμβάσεων θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ναυλοσύμφωνων, φορτωτικών, υποθήκης πλοίων, αγοράς και πώλησης πλοίων, συμφωνιών κατασκευής πλοίων, συμβάσεις χρηματοδότησης της κατασκευής ή αγοράς πλοίων κ.ά.

Οι δικηγόροι μας έχουν εμπειρία στη δικαστική και διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη μεταφορά εμπορευμάτων διά θαλάσσης, ενώ παρέχουν συνδρομή στην ελαχιστοποίηση του εμπορικού κινδύνου και των φορολογικών βαρών για λογαριασμό των εντολέων μας.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN