ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η γνώση και συμμόρφωση με τους κανόνες του φορολογικού δικαίου αποτελεί πρόκληση όσο και ζητούμενο τεράστιας σημασίας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Τρούλης & Συνεργάτες προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών επί φορολογικών ζητημάτων, όπως κατά την έναρξη της δραστηριότητας επιχειρήσεων ή της εγκατάστασης υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, άμεσης και έμμεσης φορολόγησης (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογία κατανάλωσης, παρακράτηση φόρου, τέλη χαρτοσήμου, φορολογία μερισμάτων, φορολογία μισθωτών υπηρεσιών, Ενιαίος Φόρος Ακινήτων κλπ.), τελωνειακής νομοθεσίας αναφορικά με εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και διασυνοριακού χαρακτήρα ζητήματα (συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης, εναρμονισμένη φορολογία στο πλαίσιο της ΕΕ) κ.ά.

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση φορολογικών διαφορών, ενώπιον όλων των δικαστηρίων και βαθμίδων της διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης καθώς και στο επίπεδο της Διοίκησης (πχ. ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών).

Η εταιρεία έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις επιβολής προστίμων από τις φορολογικές αρχές, με την ακύρωση αυτών στα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και με την υπεράσπιση φυσικών προσώπων και διαχειριστών εταιρειών, σε περιπτώσεις ποινικής δίωξη για φορολογικές παραβάσεις, έχοντας μάλιστα αποκτήσει εξαιρετική φήμη σε αυτό το χώρο.

«Μια Δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής»
- Κάρολος Ροβέρτος Δαρβίνος (1809 - 1882)

LOGIN